De 3 ‘raden’

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor belangen van de kinderen, ouders en het personeel. Namens het team en ouders onderhoudt de MR contact met de directie, waarbij zaken als het onderwijs, het financiële beleid, de veiligheid en sollicitaties aan de orde komen. De MR bestaat uit 3 gekozen ouders en 3 teamleden en heeft afhankelijk van het onderwerp adviesrecht of instemmingsrecht en natuurlijk altijd het recht om met initiatieven te komen. Op deze manier zijn ouders altijd betrokken bij binnen de school genomen beslissingen.

Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komen de belangen van ouders en medewerkers op stichtingsniveau samen. De bestuurder is adviseur van de GMR.
De GMR heeft over diverse onderwerpen met bovenschools belang, zoals het Bestuursformatieplan, instemmings- of adviesbevoegdheid en krijgt van het College van Bestuur (CvB) informatie over diverse beleidsonderwerpen.

De GMR bestaat uit ouders en medewerkers, elke school heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de GMR. De GMR van D4W werkt vanuit goede relaties met het CvB en de Raad van Toezicht mee aan verbetering van het onderwijs en de D4W organisatie. De GMR vergadert zo’n 8-9 keer per jaar.

De GMR vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan. Er wordt vergaderd op het Bestuursbureau van D4W (Nieuwe Gouwe Westzijde 1 in Gouda).

 

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit ouders die zich beschikbaar hebben gesteld om mee te denken over het heden en de toekomst van De Regenboog. Daarmee is de schoolraad gesprekspartner en klankbord van de directie. De directie beschrijft de schoolraad dan ook als ‘de ogen en oren van de directie’. Zij houden zich onder andere bezig met de onderstaande zaken:

  • het actief stimuleren van de identiteit van de school en de kwaliteit van het gegeven onderwijs;
  • signaleren wat er onder de ouders in het dorp leeft en
  • sparren met de directie over beslissingen voor het heden en/of de toekomst.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is voornamelijk actief bij het organiseren van diverse activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. Elk lid van de OR is een klassenouder van één de groepen en helpt de leerkracht waar nodig. Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, de Koningsspelen, versieringen tijdens activiteiten, het regelen van vervoer bij excursies en nog veel meer.